Garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de Ver. Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" aan te gane geldlening. Bijlage nr. 237. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van de Vereniging Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" heeft ons verzocht om de betaling van rente en aflossing te garanderen, welke voortvloeit uit een door de Vereniging aan te trekken geldlening van 25.000,t.b.v. de vervanging van een dee^ van het muziekinstru- mentarium. De Friese Bondsspaarbank is bereid aan de Vereniging Chr. Harmonie korps "Looft den Heer" een onderhandse lening van 25.000,te ver strekken, mits de gemeente de betaling van rente en aflossing van deze lening garandeert. De voorwaarden, waaronder de geldlening wordt verstrekt, voldoen aan het gestelde in het "Besluit Leningvoorwaarden Publiekrechtelijke Licha men" Wij achten de ingediende exploitatiebegroting reëel en zijn van me ning, dat de financiële positie van de vereniging sterk genoeg is om de uit de lening voortvloeiende lasten op te kunnen brengen. Onder vermelding, dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij voor te besluiten overeen komstig bijgaand ontwerpbesluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 474