No. 7486. DE EAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 257); BESLUIT I. de Gemeente onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle andere voorrechten en exceptiën bij de Wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van de voorrechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 1466, 1885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek, te stellen tot borg ten behoeve van de Friese Bondsspaarbank te Leeuwarden, tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen voortvloeiende uit een door de Vereniging Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" gevestigd te Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening, welke overeenkomst zal worden aangegaan ten belope van 25.000,tegen een koers van 100 en verder onder de voorwaarden, welke door de muziekvereniging met de Friese Bondsspaarbank in de van de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat de rente 10 per jaar zal bedragen; - dat de looptijd van de lening 8 jaar bedraagt; - dat de aflossing zal geschieden in 16 gelijke halfjaarlijkse ter mijnen; - dat vervroegde aflossing gedurende de gehele looptijd van de lening zal zijn toegestaan. II. ten aanzien van bovengenoemde garantie-overeenkomst met de vereniging Chr. Harmoniekorps "Looft den Heer" te Leeuwarden, het volgende over een te komen; 1de gelden verkregen van de onder 1 bedoelde geldlening worden aan gewend voor de vervanging van een deel van het muziekinstrumenta- rium, met name blaasinstrumenten; 2. de Vereniging is verplicht de aangeschafte muziekinstrumenten in goede staat van onderhoud te houden, zulks ten genoegen van Burge meester en Wethouders; 5. de Vereniging zal de desbetreffende instrumenten tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 4. zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders is het de vereni ging niet geoorloofd de met de geldlening gefinancierde muziek instrumenten te vervreemden, of in onderpand te geven; 5. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de besluiten van de Vereniging betreffende het bij derden opnemen van kapitaal, anders dan dat, waarvoor op grond van dit besluit garantie wordt verleend; 6. voor de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar in ter goedkeuring door Burgemeester en Wethouders 7. het bestuur zendt binnen 5 maanden na afloop van elk boekjaar de balans en exploitatierekening in bij Burgemeester en Wethouders; 8. al hetgeen door de gemeente terzake van de verleende garantie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 475