Wij stellen U voor in te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen van het Rapport van de Commissie inzake het functioneren van de Gemeente raad en de positie van de Raadsleden, de Evaluatie-Nota Inspraak Stadsver nieuwing en het Rapport "Evaluatie Projectorganisatie". Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. Aanvaarden van een schenking. Bijlage no. 239. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de gemeenteraad. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Beatrix op 30 april j.l. heeft de Vereniging Oranje Nationaal, bij brief van 21 april 1980 aan de gemeente een koningslinde aangeboden. Zoals U mogelijk bekend is, heeft de boom intussen een plaats in de Prinsentuin gekregen. Gezien de korte tijd welke was gelegen tussen het tijdstip van aan bieding en Koninginnedag, was er geen gelegenheid U hierover tijdig te informeren. Aan de schenking zijn geen voorwaarden en lasten verbonden. Aangezien de bevoegdheid tot het aanvaarden van een schenking bij U berust, stellen wij U voor thans onder dankzegging aan de schenkster, tot aanvaarding van de schenking te besluiten, een en ander overeen komstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 477