No. 74-88 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 239); gelet op artikel 171 van de gemeentewet; BESLUIT de door de Vereniging Oranje Nationaal te Leeuwarden aan de gemeente gedan schenking in de vorm van een koningslinde, onder dankzegging aan de schenkster te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Rioleringswerken in Wirdum. Bijlage no. 240. Leeuwarden, 22 mei 1980, Aan de Gemeenteraad. Nog in de loop van dit kalenderjaar zal de provincie Friesland door de bouw van een rioolwatergemaal langs de Swichumerdyk en de aanleg van een rioolpersleiding, zorgen voor de aansluiting van de kern van Wirdum op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Leeuwarden. In verband hiermee hebben Gedeputeerde Staten destijds verzocht een basisrioleringsplan voor Wirdum op te stellen en te garanderen dat 70 van het afvalwater via de nieuwe persleiding afgevoerd kan worden. De uitvoering van genoemde werken door de provincie stelden zij afhankelijk van de reactie van de gemeente op bedoeld verzoek. Bij brief van 23 juli 1979 hebben wij aan Gedeputeerde Staten bericht dat het mogelijk zal zijn tijdig aan de door hen gestelde voorwaarden te voldoen. Intussen wordt binnen de Dienst Stadsontwikkeling aan een basisrio leringsplan voor Wirdum gewerkt. Om aan de voorwaarde van de afvoer van het merendeel van het riool water via de nieuwe persleiding te kunnen voldoen, dienen thans de vol gende op de bij de stukken ter inzage gelegde tekening aangegeven werken te worden uitgevoerd. Er moet een nieuw riool in de Swichumerdyk worden gelegd. Hierdoor kunnen de langs de noordkant van de Swichumerdyk aanwezige woningen die nu nog op de sloten lozen, rechtstreeks op het bemalen rioolstelsel worden aangesloten. Daarmee komt een einde aan de ter plaatse voorkomende stankoverlast Eveneens moet de bestaande riolering in een gedeelte van de Theodorus Beekhuisstrjittealsook de riolering in de Doeke Hellemastrjitte worden vervangen door een nieuwe, opdat het rioolstelsel een grotere capaciteit krijgt en een betere afvoer naar het gemaal ontstaat. Behalve een nooduitlaat in de Wirdumervaart is verder een rioolwater zinker door deze vaart bij de Jacob Algerasingel nodig. Met het realiseren hiervan en van de werken in het kader van de uitvoering van het bestemmings plan Marwerd, worden genoemde riolen, dat van de Algerasingel en dat van de Kamp en de riolering in de Legedyk op het bemalen stelsel aangesloten. De bovengenoemde werken passen in het in voorbereiding zijnde basisrio leringsplan. Zoals uit de eveneens ter inzage gelegde begroting blijkt, is met de uitvoering van bovenstaande werken in totaal een bedrag van 333.000, gemoeid. Daarnaast is voor de verdere voorbereiding van meergenoemd riole ringsplan nog een bedrag van 10.000,nodig. De kapitaalslasten van een en ander, welke 39.445,bedragen (9% rente en 2,5% afschrijving van 343*000¬Ľkunnen ten laste van de stelpost Civieltechnische Werken voor 1980 worden gebracht. Gezien de omvang van de kosten stellen wij U voor de hier besproken rioleringswerken in Wirdum ondershands aan te besteden. De Commissie voor Openbare Werken kan zich met het vorenstaande ver enigen. Wij stellen U daarom voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 478