Aldus vastgesteld in j 0PSnba- vergadering Van Voorzitter. Secretaris. 132 No. 1938. M DES LfflDViSM,, Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethoud 1980 (bijlage no. 68); ers Van 7 februari B E S L G i T I. tot het inrichten van drie speelplaatsen in de wijk Westeinde aan de G. Colmjonwei, de J. Winklerwei en tussen de G. Colmjonwei en de J. Winklerwei overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen no's 312-01/BS-05, 312-01/BS-06 en 312-01/BS-07 II. voor het uitvoeren van de onder I. bedoelde werkzaamheden een krediet van 46.730,beschikbaar te stellen. Aankoop diverse percelen. Bijlage nr. 69. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van de in onderstaande staat vermelde percelen zijn be reid deze eigendommen aan de gemeente te verkopen voor de eveneens in deze staat genoemde prijzen. No. Plaatselijke aanduiding Kadastr. bekendheid van het perceel Grootte Prijs Keimpemastraat 1 Gemeente Leeu 132 ca, 83 ca, 3, 5, 7, 11, 13, warden, sectie 82 ca, 83 ca, 14 en 16, E, nummers 83 ca, 84 ca, Runiastraat 2, 3, 4980, 4662, 4978, 192 ca, ca, 6, 8, 10, 12, 14, 4977, 4976, 4975, 80 ca, 81 ca, 16, 18, 9, 11, 13 4990, 4979, 4987, 84 ca, 81 ca, en 17, 4973, 4972, 4971, 82 ca, 82 ca, alsmede 4970, 4969, 4968, 82 ca, 88 ca, Dekamastraat 8. 4967, 4983-en 248 ca en 4981alsmede 107 ca, alsmede nummer 4984» 84 ca. 2. Tegelinstraat hoek 5e Vegelin- dwarsstraat. 3. Hempenserweg 13« gemeente Leeu warden, sectie G, nummer 8283 (ge deeltelijk) gemeente Huizum, sectie P, nummer 470. 375 ca. 770.000,— 49.500,— 122.000,— De verwerving van deze percelen is voor de gemeente van belang, omdat zij benodigd zijn voor de realisering van een (toekomstig) bestemmingsplan, dan wel voor een verkeersoplossing. Wij achten de aankoopsommen (welke deels op basis van onderhandeling en deels door taxatie tot stand zijn gekomen), alsmede de bedingen waaron der de eigendomsoverdrachten overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar. De hiervoor omschreven percelen zijn op de ter inzage gelegde tekenin gen roodgekleurd aangegeven. Wij geven IJ in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afge drukte ontwerpen. De adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zullen mede ter in zage worden gelegd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 47