Benoemen van twee leden van het bestuur van de Vereniging voor Volkshuis vesting. Bijlage no. 242 Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Onlangs zijn mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma en de heer K. Spoelstra periodiek afgetreden als lid van het bestuur van de Vereniging voor Volks huisvesting. Op grond van artikel 14 van de statuten van de vereniging worden twee bestuursleden benoemd door de Raad van de Gemeente Leeuwarden. In het kader van het vergroten van de zelfstandigheid van de woningbouw verenigingen, alsmede om de verschillende verantwoordelijkheden gescheiden te houden, is in 1978 besloten geen raadsleden meer in deze verenigingen te benoemen. Ter vervulling van bovenstaande vacatures heeft de Vereniging voor Volkshuisvesting de suggestie gedaan de heren 3. Schaafsma, Fonteinstraat 4 alhier en mr. 3.C. Rademakers, Noordvliet 70, alhier te benoemen. Wij geven U in overweging daartoe over te gaan. Burgemeester en Wethouders van leeuwarden 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. op grond van het onder punt A gestelde. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 482