Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 1980. Bijlage no. 24-3. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 1980, delen wij U het volgende mede. Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf. Voor de betaling van veemarktrechten bij de aanvoer van dieren is een proef genomen met vervanging van contante betaling door het gebruik van penningen. Deze proef is geslaagd. Door het gebruik van penningen kan de hoeveelheid contant geld tot een minimum worden beperkt, terwijl voorts een kassier minder behoeft te worden ingeschakeld. De kosten van de aanschaf van de penningen worden geraamd op 8.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 8.000,-- beschikbaar te stellen. De kosten van 8.000,-- kunnen worden gedekt binnen het kader van een sluitende exploitatie van de veemarkt. De commissie voor het Marktwezen en Slachthuis kan zich met dit voorstel verenigen Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf) 1. Aan- en verkopen van grond. In verband met het op 12 mei 1980 genomen raadsbesluit nr. 6360 (bijlage nr. 192) tot de aankoop van een perceel weiland wordt een krediet van 53.000,-- geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: perceel grond 4-. 800,— diverse erfpachtspercelen ƒ120.300,— ƒ125.100,— In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gerealiseerde meerwaarde van 27.265,-- en een gerealiseerde winst van 77.760,--. Het totaal van deze bedragen ad 105.025,wordt toegevoegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde overzichten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 483