2. Uitbreiding huisvesting afdeling Plantsoenen. In verband met personeelsuitbreiding van de afdeling Plantsoenen is het wenselijk om de niet meer voor opslag in gebruik zijnde ruimte gelegen achter de tekenkamer in het gebouw Arendstuin 41-43 in te richten als kantoorruimte voor deze afdeling. De kosten van het treffen van de noodzakelijke voorzieningen worden geraamd op 12.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 12.000,beschikbaar te stellen. De kosten van 12.000,kunnen worden gedekt door de raming van de post "Diensten en leveringen van derden" (volgnummer 6 van de dienst- begroting) met hetzelfde bedrag te verlagen. Dienst voor Sport en Recreatie. In verband met ons in bijlage no. 235 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 14.500,-- geraamd voor de verbetering van de sportvelden "Aldlan" De kosten van 14.500,-- kunnen worden gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van de reserve voor openbare werken. De voor deze investering op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) gereserveerde ruimte van 2.850,kan worden toege voegd aan de op volgnr. 642 geraamde post "Reservering wegens taxatiefouten". Dienst voor Sociale Werkvoorziening. In Uw vergadering van 18 december 1979 is een krediet van 75.000, beschikbaar gesteld voor de vervanging van de boekhoudapparatuur bij de Dienst voor Sociale Werkvoorziening. Na een uitgebreide verkenning - welke door de Dienst voor Sociale Werkvoorziening in samenwerking met de afdeling E.B.0. is uitgevoerd - is de keuze gevallen op een Philips P 315 kantoorcomputer. Dit apparaat kost 55.000,-- inclusief alle programmatuur. Op grond hiervan kan het oorspronkelijk geraamde krediet van 75.000, worden verlaagd met 20.000, De hieruit voortvloeiende besparing aan kapitaallasten van 3.800, (zijnde 10 afschrijving en 9 rente van 20.000,--) kan worden toegevoegd aan de post "Reservering correcties wegens taxatiefouten" (volgno. 642). Gemeentebegroting 1Vervanging kookpotten enz, ten behoeve van het verzorgingsgedeelte van de Buitenschool. De kookapparatuur van het verzorgingsgedeelte van de Buitenschool is aan vervanging toe. De kosten hiervan worden geraamd op 85.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 85.000,beschikbaar te stellen. Tegenover de kosten van 85.000,-- kan een ontvangst worden geraamd van 68.000,-- (80 vergoeding kosten sociale zorg uit het gemeente fonds) Voor dekking van de resterende kosten van 85.000,-- minus 68.000,is 17.000,is bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984 tot een bedrag van 20.000,-- terzake ruimte gecreëerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 640). Het overschot aan dekkingsmiddelen van 3.000,-- (zijnde 20.000,-- minus 17.000,--) kan worden toegevoegd aan de op volgno. 652 geraamde post "Onvoorziene uitgaven". 2. Rioleringswerken in Wirdum. In verband met ons in bijlage no. 240 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 343.000,-- geraamd voor het uitvoeren van riolerings werken in Wirdum. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 39.445,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2,5 van 343.000,8.575, rente 9 van 343.000,— 30.870,— 39.445,— Voor dekking van de kapitaallasten van 39.445,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van civieltechnische investeringen. 3Vernieuwen meubilair van de 3.H. van IOsselskoalle te Hempens (openbare school voor gewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor een krediet van 8.500,-- beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van meubilair van de 3.H. van IOsselskoalle te Hempens. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.335,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 6 2/3 van 8.500,570, rente 9 van 8.500,765, 1.335,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 1.335,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinveste- ringen. 4. Aanvullend krediet voor het treffen van brandpreventievoorzieningen in diverse openbare scholen voor gewoon lager onderwijs. Wij stellen U voor een aanvullend krediet van 140.000,beschik baar te stellen voor het treffen van aanvullende voorzieningen ten behoeve van brandpreventiemaatregelen in diverse gemeentelijke schoolgebouwen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 26.600,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 140.000,14.000, rente 9 van 140.000,12.600, 26.600,— - 2 - - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 484