- 4 - Voor dekking van de kapitaallasten van 26.600,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 6Lf0) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijs- investeringen. 5. Aanvullend krediet voor diverse reparaties aan de Christelijke school voor gewoon lager onderwijs te Wirdum. Bij raadsbesluit van 6 november 1978, nummer 16075 (bijlage no. 4-04- is aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter en basisonderwijs te Wirdum medewerking verleend voor het uitvoeren van diverse reparaties aan de Christelijke school voor gewoon lager onderwijs te Wirdum. In Uw vergadering van 14- mei 1979 is hiervoor een krediet van 69.535,-- beschikbaar gesteld. Thans stellen wij U voor terzake een aanvullend krediet van 11.050,beschikbaar te stellen. De uit dit aanvullende krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.100,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 11.050,1.105, rente 9 van 11.050,-- 995,-- 2.100,— Voor dekking van de kapitaallasten van 2.100,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijs- investeringen. 6. Gedeeltelijk vernieuwen van meubilair ten behoeve van de Professor Grewelschool (openbare school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden) Wij stellen U voor een krediet van 13.720,beschikbaar te stellen voor het gedeeltelijk vernieuwen van meubilair ten behoeve van de Professor Grewelschool. De kosten van 13.720,-- kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 7. Aanschaffen nieuwe overgordijnen ten behoeve van de Professor Grewelschool (openbare school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden) Wij stellen U voor een krediet van 6.025,-- beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van nieuwe overgordijnen ten behoeve van de Professor Grewelschool. De kosten van 6.025,-- kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. - 5 - 8. Voorlopige inrichting van de afdeling voor zeer jeugdigen aan de Buiten school, bijzondere school voor buitengewoon onderwijs aan ziekelijke kinderen. Bij besluit van 8 oktober 1979, nr. 134-16 (bijlage nr. 4-13) is aan het bestuur van de Stichting Parkherstellingsoord (thans Stichting Leeu warder Buitenschool) medewerking verleend voor de voorlopige inrichting van de afdeling voor zeer jeugdigen aan de Buitenschool. Wij stellen U voor terzake een krediet van 38.970,-- beschikbaar te stellen. De kosten van 38.970,kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspekteur van het buitengewoon onderwijs kan zich met deze uit gaaf verenigen. 9. Vervangen van diverse, door inbraak vernielde, leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de openbare school voor mavo "Nijlan". Wij stellen U voor een krediet van 2.160,beschikbaar te stel len voor het vervangen van diverse, door inbraak vernielde, leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de mavo "Nijlan". De kosten van 2.160,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (b-percentage inrich tingskosten) 10. Aanschaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters. Wij stellen U voor een krediet van 6.350,-- beschikbaar te stel len voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de ge meentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters. Tegenover de kosten van 6.350,kan een rijksbijdrage a fonds perdu tot hetzelfde bedrag worden geraamd. 11. Tijdelijke huisvesting van de Stedelijke Muziekpedagogische Akademie Leeuwarden. In verband met het verlaten van het door brand beschadigde gebouw van het voormalige Nieuwe Stadsweeshuis zijn voor de tijdelijke huisves ting van de Stedelijke Muziekpedagogische Akademie Leeuwarden diverse vervangende ruimten gehuurd, met name in de Waalse Kerk en in het Sint Anthony Gasthuis. Wij stellen U voor terzake van de over de periode mei tot en met de cember 1980 te betalen huur een krediet van totaal 33.235,-- beschik baar te stellen. Tegenover de kosten van 33.235,kan een bijdrage van het rijk tot hetzelfde bedrag worden geraamd. 12. Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven onderwijsinveste- ringen (7e verdeling). Wij stellen U voor van het beschikbare krediet voor kleine ineens af te schrijven onderwijsinvesteringen, besteden voor: openbaar kleuteronderwijs bijzonder kleuteronderwijs openbaar gewoon lager onderwijs bijzonder gewoon lager onderwijs een bedrag van 23.780,-- te 355,-- 1.300,— 12.265,— 9.860,— £__23iZ89i"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 485