Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven onderwijs- investeringen nog een bedrag van 14-1.315,beschikbaar. 13. Subsidiëring in restauratie- en rehabilitatiewerkzaamheden. In verband met ons in bijlage nr. 218 opgenomen voorstel, wordt voor het toekennen van aanvullende- en nieuwe subsidies in restauratie- en re habilitatiewerkzaamheden aan diverse panden een krediet van 16.700, geraamd, gespecificeerd als volgt: a. Grote Hoogstraat 18 (aanvullend subsidie) 7.500,-- b. Nieuweburen 111 (nieuwe subsidie) 4.200,-- c. Noordvliet 11 (stimuleringssubsidie) 5.000, £==16.7ggi-- De kapitaallasten voortvloeiende uit de onder a en b genoemde subsi dies van 11.700,-- 16.700,minus 5.000,kunnen worden gedekt in het kader van het "Besluit verfijning algemene uitkering monumenten" De kosten ad 5.000,van het onder c. genoemde subsidie kunnen worden gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van het Stimuleringsfonds Monumenten. 14-. Afronding van de renovatie van de Harmonie. In verband met ons in bijlage nr. 229 opgenomen voorstel wordt een krediet van 766.820,-- geraamd voor de afronding van de renovatie van de Harmonie. De uit deze investering voorvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 99.690,--. gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4- van 766.820,-- 30.675, rente: 9 van 766.820,-- 69.015,-- t-ll-É~i== Voor dekking van de kapitaallasten van 99.690,-- is tot een bedrag van 88.580,(13 van 681.390,ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) terzake ge raamde krediet. De resterende kapitaallasten van 99.690,-- minus 88.580,-- is 11.110,-- kunnen worden gedekt ten laste van geraamde, doch niet ge heel bestede kapitaallasten voor de renovatie van de Harmonie, eerste fase. In verband hiermede kan het voor de eerste fase geraamde netto-kre diet van 950.000,met een bedrag van 85.430,-- worden verlaagd. 15. Subsidiëring Stichting Jeugd- en Jongerencentrum "'t Vliet" ten behoeve van het houden van een sportfestival. Het bestuur van de Stichting Deugd- en Jongerencentrum 1111 Vliet" heeft ons verzocht in aanmerking te komen voor een subsidie in de kosten van het houden van een sportfestival voor de jeugd. Het doel van dit festival is om de jongeren - met name de ongeorga niseerde jongeren, die moeilijk bereikbaar zijn - in staat te stellen ime te doen aan aktiviteiten in het kader van de sportieve recreatie. Het tekort van dit festival wordt geraamd op 10.650,--. Gelet op het doel van het festival en het feit, dat dit projekt eei welkome uitbreiding van het aanbod aan aktiviteiten in het kader van de sportieve recreatie betekent, stellen wij U voor aan het stichtingsbe stuur een éénmalig extra aktiviteitensubsidie te verlenen tot maximaal het geraamde tekort en hiervoor een krediet van 10.650,-- beschikbaar Tegenover de kosten van 10.650,kan een ontvangst worden geraamd van 8.520,(80 vergoeding kosten sociale zorg uit het gemeentefonds). De daarna resterende kosten van 10.650,-- minus 8.520,-- is 2.130,-- kunnen worden gedekt door te beschikken over een gedeelte van het fonds sportieve recreatie. De Raad voor Sportaangelegenheden kan zich met ons voorstel vereni gen. 16. Ontwikkeling van het sociaal-cultureel centrum in Camminghaburen. In verband met ons in bijlage nr. 227 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 40.120,geraamd voor de ontwikkeling van het sociaal-cul tureel centrum in Camminghaburen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 4.620,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: Z\ van 40.120,-- 1.005, rente: 9 van 40.120,3.615, l=====Éiük== Voor dekking van de kapitaallasten van 4.620,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van wijkaccommodaties Recapitulatie. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient te worden verhoogd met een bedrag van 3.000,-- wegens toevoeging overschot aan dekkingsmiddelen geraamd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) voor vervanging kookpotten, enz., ten behoeve van het verzor gingsgedeelte van de Buitenschool. Na deze verhoging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 280.820,-- be schikbaar. Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.O.G. Reumer, Secretaris. - 6 - - 7 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 486