Vaststellen van het uitvoeringsplan voor de Binnenstad-Oost Bijlage nr. 244. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. 1Algemeen. Bij de raadsbehandeling van de aanwijzing tot stadsvernieuwingsgebied van de binnenstad is reeds aangekondigd dat het uitvoeringsplan voor de binnenstad- Oost als eerste ter vaststelling aan U zou worden aangeboden. In het betreffende raadsvoorstel (bijlage nr. 214 d.d. 22 mei 1980) is uitvoerig ingegaan op de reden daartoe. Voorts hebt U ingestemd met de daarbij aangegeven volgorde der uitvoeringsplannen. Kortheidshalve verwijzen wij naar één en ander. Thans bieden wij U dit plan, omvattende het rapport "Uitvoeringsplan Binnenstad-Oost d.d. juni 1980", met bijbehorende kaarten, ter vaststelling aan. Het plan is opgesteld op basis van de I.S.R. alsmede op basis van de terzake van uitvoeringsplannen gestelde Richtlijnen d.d. januari 1979. Het omvat een historische, stedebouwkundige en technische beschrijving, met de gesignaleerde knelpunten, van het gebied Binnenstad-Oost -conform de door U vastgestelde structuurrapporten van de hierna onder punt 2 genoemde deelgebieden- uitmondend in concrete verbeteringsplannen met bijbehorende kostenramingen en faseringsschema. Wij kunnen ons met de inhoud van het uitvoeringsplan -zijnde een verbeterings plan in de zin van artikel 6 van de Beschikking Geldelijke Steun Stadsvernieuwing 1977- met inachtname van hetgeen hierna onder punt 6 is opgemerkt, verenigen. Wij menen echter nog het volgende onder Uw aandacht te moeten brengen. 2. Omvang en inhoud van het plangebied. Zoals bekend omvat het gebied Binnenstad-Oost in hoofdzaak de beide plange bieden Bonifatiuskerk-Turfmarkt en Blokhuisplein, waarvoor U de structuurmodellen reeds hebt vastgesteld. Het voorliggende uitvoeringsplan is nagenoeg geheel in overeenstemming met deze structuurmodellen. De begrenzing van het uitvoeringsplangebied wijkt enigszins af van de-gebie den waarvoor de structuurmodellen zijn c.q. de juridische plannen zullen worden vastgesteld en wel op de navolgende punten: a. het gebied omvattende de ondergrond voor de toekomstige verkeersoplossing Noorderweg-Hoeksterend is toegevoegd b. aan de west- en zuidzijde zijn de walmuren, respectievelijk aan de westzijde en zuidzijde van de aldaar gelegen grachten, in het gebied opgenomen; chet gebied van R.D. de Jong Papier B.V. aan de Nieuweburen-Monnikemuurstraat is toegevoegd. De onder a. en b. genoemde delen zijn opgenomen teneinde civieltechnisch een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied te verkrijgen; dit zal de uitvoeringskosten gunstig beïnvloeden. Het laatste deelgebiedje is opgenomen teneinde een bouwplan voor 26 kleine woningen aldaar op korte termijn financieel mogelijk te maken. Voor uitvoeriger informatie over het laatste punt verwijzen wij U kortheidshalve naar hoofdstuk 2 van het uitvoeringsrapport. 3. Stand van zaken bestemmingsplannen. Voor de deelgebieden Bonifatiuskerk/Turfmarkt en Blokhuisplein worden afzon derlijk bestemmingsplannen opgesteld. Voor beide deelgebieden alsmede voor het gebied waarin het complex de Jong Papier B.V. ligt, gelden voorbereidingsbeslui- ten. Over het ontwerp-bestemmingsplan Bonifatiuskerk/Turfmarkt is reeds voorover leg ex artikel 8 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening gevoerd. Het ontwerp plan zal binnenkort ter visie worden gelegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 487