DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; Nr. 1950 a. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 69); BESLUIT I. aan te kopen van J. Boomsma, wonende te Leeuwarden, Westersingel 10, 22 woningen met bijbehorende grond aan de Dekama-, Keimpema- en Runia- straat in het gebied "Camstraburen-Zuid"plaatselijk bekend Keimpema- straat 1, 3, 5» 7» 11» 13» 14 en 16, Runiastraat 2, 3» 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9» 11» 13 en 17» alsmede Dekamastraat 8, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie E, nummers 4980, 4662, 4978, 4977» 4976, 4975 en 4990, nummers 4979, 4987, 4973, 4972, 4971, 4970, 4969, 4968, 4967, 4983 en 4981, alsmede nummer 4984» respectievelijk groot 1 are en 32 ca, 83 ca, 82 ca, 83 ca, 83 ca, 84 ca en 1 are en 92 ca, 1 are en 32 ca, 80 ca, 81 ca, 84 ca, 81 ca, 82 ca, 82 ca, 82 ca, 88 ca, 2 are 48 ca en 1 are 7 ca, alsmede 84 ca, voor een koopsom van in totaal 770.000, en voorts onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daar in aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wor dende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten en in het genot van de lopende huurover eenkomsten, doch vrij van hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, wel ke van de over te dragen percelen met opstallen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden ingaande de datum van de akte van eigendomsoverdracht; 7. met ingang van 16 januari 1980 tot aan de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, doch uiterlijk tot 4 weken na de datum waarop dit raadsbesluit door Gedeputeerde Staten van Fries land zal zijn goedgekeurd, zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoper over de koopsom een rente worden vergoed berekend naar 4,3% per jaar; 8. de kosten van overdracht en levering komen voor rekening van de ge meente Leeuwarden; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 48