- 6 - Een en ander is geraamd/aangegeven in paragraaf 11.4. Eerst nadat een uitspraak is gedaan over de toekomstige verkeersplanning bij de noordelijke invalsroute kan een nadere kostenraming worden opgenomen. Juist omdat de goedkeuring van het aanwij zingsbesluit met zich meebrengt dat het onderhavige ministerie toepassing zal ge ven aan deze beschikking, zijn de werken opgenomen en voor zoveel mogelijk geraamd. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Rekening houdende met de hiervoor genoemde bijdragen van andere ministeries is de bijdrage van het ministerie van V.R.O. in het geraamde saldo berekend op 11.524.100,— Daarenboven is een opgave verstrekt van de subsidies die ten laste van dit mini sterie zullen komen ten behoeve van de restauratie van de woonhuismonumenten en -beeldbepalende panden, in casu totaal 155. Het maximale subsidie is 20% van de maximale subsidiekosten ad 150.000,to taal derhalve 4.650.000,In het totaal overzicht is dit bedrag ten onrechte geraamd op 2.430.000, Voorbereidingskosten De op grond van artikel 16 van de I.S.R. toe te kennen subsidie in de voorbe reidingskosten is onder aftrek van de reeds verkregen bijdragen in het verleden berekend op 216.564, In ons meergenoemde voorstel van 22 mei 1980, bijlage nr. 214 hebben wij U reeds voorgesteld de minister te verzoeken een voorschot van 80% te verstrekken van de voorbereidingskosten voor de gehele binnenstad. Aangezien de subsidiabele kosten thans met het vaststellen van het onderhavige uitvoeringsplan in principe gemaakt zijn, stellen wij U voor de minister te verzoeken de bijdrage voor dit gebied de finitief vast te stellen op het bedrag van 216.564, Dit betekent geenszins dat hiermee alle kosten gedekt zijn. Dat die in werkelijkheid hoger zijn en wat de oorzaken daarvan zijn hebben wij U uiteengezet in bijlage nr. 214. Daarenboven is een strikte scheiding tussen voor bereidingskosten in het kader van het -uitvoeringsplan enerzijds en van het be stemmingsplan anderzijds moeilijk te maken gezien de wijze waarop in onze gemeente de plannen in samenspraak met de bevolking worden gemaakt. Met inachtneming van het vorenstaande dienen de totaalbedragen van het in pa ragraaf 11.7 opgenomen resumé als volgt te zijn: - V.R.O. (I.S.R.-saldo, voorbereidingskosten 16.390.644, restauratiesubsidies - C.R.M. (Pijp, walmuren, restauratie bebouwing) 13.771.300, - VOMIL (riolering) 3.603.310, - VERKEER EN WATERSTAAT (Civieltechnische werken) 75.500,— PM - E.Z. (inrichting winkelstraten en B.S.B.S.) 786.090, TOTAAL f 34.626.564, Op grond van artikel 18 van de I.S.R. kan de Minister voorschotten verstrek ken op het door hem goedgekeurde saldo van de uitvoering. Een bijzondere vorm van een voorschot betreft het werkkapitaal, dat na goedkeuring van het aanwijzingsbe sluit op verzoek kan worden verstrekt. Bij de aanwijzing van de gehele binnenstad hebben wij U voorgesteld de minister te verzoeken een dergelijk werkkapitaal te verstrekken, waarmede de gemeente in het bijzonder ten aanzien van de verwervingen een slagvaardig beleid kan voeren en geen extra rente- en exploitatieverliezen meer behoeft te lijden. Dit werkkapitaal heeft mede betrekking op het onderhavige gebied, zodat naar ons oordeel geen aanvulling behoeft plaats te vinden. - 7 - Daarentegen is het gewenst een voorschot te vragen in de uitvoeringskosten zelf. Wij stellen U voor deze aanvraag te baseren op de financiële fasering, die jn het rapport is opgenomen en wel ter hoogte van de geraamde nadelige saldi voor de jaren 1980 en 1981, in casu 6.700.000, 9. Tenslotte. Wij hebben het rapport ter kennisneming gezonden aan de Commissie voor het Grondbedrijf en de Raad voor de Volkshuisvesting. Voorts hebben wij het advies ngewonnen van de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden en de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening. De betreffende verslagen zijn ter inzage gelegd. Resumerend stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierna in ont werp afgedrukte besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 490