Jo. 78?0 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1979, bijlage 10. 244; gelet op de Beschikking Geldelijke Steun Stadsvernieuwing 1977 (Stcrt. no. 19 van 22 juni 1977); BESLUIT 1. zi. vast te stellen als verbeteringsplan in de zin van artikel 6 van de genoemde Beschikking het plan voor het gebied Binnenstad-Oost, één en ander volgens de op de bij dit besluit behorende kaart 1.1. aangegeven grenzen; _b. te verklaren dat de uitvoering van dit verbeteringsplan uiterlijk op 1 janua ri 1990 zal moeten zijn voltooid; 2. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om, met toepassing van artikel 16 lid 3 van meergenoemde Beschikking, de bijdrage in de voorbereidingskosten van het onder 1 genoemde verbeteringsplan definitief vast te stellen op een bedrag van 283.000,verminderd met de reeds uit 's rijks kas verleende bijdragen ad 66.436,zodat de bijdrage definitief wordt vastgesteld op 216.564, de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om, met toepassing van artikel 17 van genoemdeBeschikking, de bijdrage voorlopig vast te stellen op 16.469.000, 4. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om, met toepassing van artikel 18 van meergenoemde Beschikking, een voorschot op de onder 3 genoemde bijdrage te verlenen ter grootte van 6.700.000,zijnde het in het faseringsschema berekende saldo voor de jaren 1980 en 1981, één en ander zoals dat in paragraaf 11.8 van het bij dit besluit behorende rapport is weergegeven; de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te verzoeken om, ten behoeve van de restauratiewerkzaamheden zoals deze zijn geraamd in para graaf 11.6 van het bij dit besluit behorende rapport en voorzover niet begre pen in de onder 3 geraamde bijdrage ad 16.469.000,de benodigde middelen ter beschikking te stellen; de Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om, met toepassing van de Beschikking bijdragen voor voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer in en om de steden (Stcrt. nr. 52 van 3 maart 1967, gewijzigd op 2 april 1970, Stcrt. nr. 69), de benodigde subsidiemiddelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de in paragraaf 11.4 van het bij dit besluit beho rende rapport opgenomen werken. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 491