No. 8081. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 2A6) BESLUIT: I. aan te kopen van de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden een westelijk gedeelte ter grootte van plm. 90 m2 van het perceel, plaatselijk bekend Willem Sprengerstraat A3/A3b, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummer 6272, geheel groot 1.738 m2 welk perceelsgedeelte op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd is aangegeven, voor een prijs van 2.250,-- en verder onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de overdrachtsakte 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; A. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zal op het bij de verkoop ster in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadasternummer 6272, onmiddellijk langs de westelijke eigendomsgrenseen erfafschei ding worden geplaatst bestaande uit een "Heras-K'V"1 hekwerk ter hoogte van één meter met puntenkam; langs het bedoelde hekwerk zal op het bij de verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van perceel kadasternummer 6272 over een breedte van één meter een beplanting worden aangebracht bestaande uit bosplantsoi 5. het onderhoud van het onder A bedoelde hekwerk en de daar bedoelde beplanting komt ten laste van de verkoopster; 6. eventuele over- of ondermaat van het aan te kopen perceelsgedeelte zal geen aanleiding kunnen geven tot wijziging van de overeengekomen koop som; 7. verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 8. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 9. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; III. het onder I. bedoelde perceelsgedeelte onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een aan de Epemastate in het bestemmingsplangebied "Cammingha- buren" gelegen perceelsgedeelte. Bijlage no. 247. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Be heer H. Meijer en diens echtgenote mevrouw M.E. Meijer - van den Elshout, beiden wonende alhier, hebben ons verzocht te bevorderen, dat aan hen wordt verkocht het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven perceelsgedeelte ter grootte van plm. 20 m2, zulks ter uitbreiding van het hen in eigendom toebehorende perceel (met opstallen aan de Epemastate in het bestemmingsplangebied "Camminghaburen" Aangezien het hier een overhoekje grond betreft hebben wij geen be zwaren tegen het verlenen van de gevraagde medewerking. Be prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld op 2.000,(berekend naar 100,per m2, exclusief B.T.W.). Aan de eigendomsoverdracht kunnen overigens de gebruikelijke bedingen worden ver bonden. Belanghebbenden kunnen zich met één en ander verenigen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 494