Verdaging van de beslissing op het beroepschrift van de heer L.3. Kinderman. Bijlage no. 248. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij brief van 24 april 1980 heeft de heer L.3. Kinderman op grond van artikel 17 van de Parkeer- en parkeergeldverordeningberoep aangetekend tegen ons besluit van 14 april 1980, nummer R.O.V. 18528 AB/3B. In dit besluit werd zijn beroepschrift van 10 december 1979 tegen het besluit van de directeur van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf waarbij afwijzend werd beschikt op zijn verzoek om een parkeervergunning, ongegrond verklaard. Het beroepschrift is om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroepschriften. Volgens artikel 17, zesde lid, van de Parkeer- en parkeergeldverordening dient U een beslissing op het beroepschrift te nemen binnen drie maanden na ontvangst ervan, derhalve voor 24 juli 1980. De beslissing kan ten hoogste voor twee maanden worden verdaagd. Het is de Commissie niet mogelijk haar advies op een zodanig tijdstip uit te brengen, dat U voor 24 juli 1980 een beslissing kunt nemen. In verband daarmee stellen wij U voor om Uw beslissing op het bezwaarschrift van de heer L.3. Kinderman met ingang van 24 juli 1980 voor twee maanden of zoveel korter als mogelijk zal blijken te zijn te verdagen. Een ontwerp-besluit treft U hierbij aan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. No. 8082. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 247); BESLUIT te verkopen aan H. Meijer en M.E. Meijer - van den Elshout, beiden wonende te Leeuwarden, Kamgras 65, ieder voor de onverdeelde helft, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven, ten noorden van het hen in eigendom toebehorende perceel met opstallen aan de Epemastate in het bestemmingsplangebied "Camminghaburen" gelegen perceeltje grond ter grootte van plm. 20 m2, voor een prijs van 2.000,(exclu sief B.T.W.) en verder onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. kopers aanvaarden de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215» (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de kopers; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de kopers; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de kopers aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 495