Mede door de sindsdien opgetreden wijzigingen in de planopzet wijken de thans geraamde kosten en opbrengsten, zowel op sommige onderdelen als in het totaal nogal af van de ramingen die bij de aanwijzing in 1979 zijn opgenomen. Een van de principiële wijzigingen heeft betrekking op het achterwege laten van de parkeerdekken, doordat het parkeervraag- stuk is opgelost op de begane grond. In het goedgekeurde saldo was voor 130 extra parkeerplaatsen (tweede ISag) een stelpost opgenomen van 1.365.000,--. Weliswaar kan deze stelpost thans vervallen, doch de consequenties van deze gewijzigde parkeeroplossing zijn, dat er meer verhardingen in het gehele plangebied nodig zijn. Dit, gevoegd bij het feit dat thans een meer gedetailleerde en op de werkelijkheid afgestemde opgaaf kan worden verstrekt van de verschillende oppervlaktes, betekent ook inderdaad dat de kosten post verhardingen aanzienlijk hoger is geraamd en thans uitkomt op 3,1 miljoen. Hierbij moet voor alle duidelijkheid worden opgemerkt, dat deze stijging alleen voortvloeit uit de grotere hoeveelheden en niet uit de hogere prijzen. Aan de berekeningen van alle kosten liggen namelijk de eenheidsprijzen ten grondslag die in 1979 overeen gekomen zijn, zij het dat over de gehele linie rekening is ge houden met de toegestane prijsstijging van 6\ Bij de verwervingskosten is er vanuit gegaan dat er 41 woon- panden aangekocht dienen te worden. Inclusief de schadeloosstel lingen voor 5 particuliere panden is hiermee een bedrag van 1,45 miljoen gemoeid, hetgeen een gemiddelde is van ca 35.500,--. Gelet echter op het beleid van de rijksoverheid -moet er van worden uitgegaan dat deze aankoopkosten te hoog zijn om voor volledige subsidiëring in aanmerking te komen. Dat beleid gaat namelijk uit van een gemiddeld aankoopbedrag van 25.000,--. Om deze reden heeft de genoemde minister bij het bepalen van het voorlopig saldo dan ook een korting toegepast op de verwervingskosten van het meerdere boven het gemiddelde bedrag. Indien dit thans weer zal gebeuren betekent dit ruwweg een ver laging van 430.000,--. Wij zouden een dergelijke handelwijze overigens betreuren, aange zien naar ons oordeel de fixatie van een aankoopbedrag ais door het departement geschiedt op geen enkele wijze stoelt op de praktische haalbaarheid en in feite een ontkenning betekent van de werkelijke situatie. De gemeente Leeuwarden heeft de nadelige effecten van het star hanteren van een dergelijk uitgangspunt in het verleden ondervonden, gezien de ervaringen in Blok Zwart in het gebied Oldegalileën. Niet een in abstracto bepaald gemiddelde kan de basis zijn van de te voeren onderhandelingen, doch de waarde die een woonpand op de markt vertegenwoordigt. Het niet-erkennen van de reële marktsituatie enerzijds en de noodzaak het uitvoeringsplan inderdaad te realiseren anderzijds implicieert, dat de gemeente hiervan de financiële lasten dient te dragen. - 7 - Dit is naar ons oordeel in strijd met de bedoelingen van de I.S.R. De overige aankoopkosten, ca 1,8 miljoen zijn geraamd voor het verwerven van voortuinen, enkele garageboxen en een tweetal bedrijven. Een en ander is op de verwervingskaart aan gegeven en nader gedetailleerd op de ten behoeve van de rijks overheid gemaakte verwervingslijst. Voor de overige wijzigingen die zijn opgetreden ten opzichte van de aanwijzing, zij kortheidshalve verwezen naar paragraaf 9.2 van het hierbij behorende rapport. Ten behoeve van het herstel van de walmuren, is op basis van de lengte en de eenheidsprijs een bedrag van 1.717.500,— geraamd, exclusief B.T.W., voorbereiding en toezicht. Deze walmuren behoren tot de openbare werken die vallen in de termen van de Monumentenwet. Bij de verdeling van het saldo over de verschillende departementen is hiermee echter geen rekening gehouden. Overeenkomstig de gehanteerde methodiek voor de aanwijzing van de binnenstad en het uitvoeringsplan voor Binnenstad-Oost, moet echter (in principe) rekening worden gehouden met een subsidie van C.R.M. Deze is 40 van 50 van de uitvoeringskosten, in casu 343.500,--. Bij de opbrengsten is bij de raming van de verfijnings regeling rioleringen ten onrechte niet uitgegaan van de contante waarde per aansluiting, maar van een opbrengst voor 12 woningen a 760,per woning gedurende 25 jaar 228.000, De werkelijke opbrengst dient dan ook te zijn 12 x 9.626,-- is afgerond 115.500,--, zodat een correctie plaats vindt van 112.500, Het totale saldo wordt met inachtneming van het bovenstaande 14.113.500,waarvan de door de verschillende ministeries te verstrekken subsidies als volgt kunnen worden geraamd: Ministerie C.R.M. 559.500,— Ministerie V0MIL 1.963.615, Ministerie V.R.0. 11.590.385,— 14.113.500,— Teneinde de verschillende ministeries in staat te stellen ramingen te maken van hun aandeel, is in paragraaf 9.7 "Fasering" een uitsplitsing in de tijd gemaakt. Hieruit blijkt dat het plan in de komende periode tot 1986 uitgevoerd kan worden. Wij achten dit haalbaar mits de rijksoverheid de benodigde middelen tijdig ter beschikking stelt en mits geen uitvoering wordt gegeven aan het in het onderdeel "Volkshuisvesting" gememoreerde beleidsvoornemen van de betreffende bewindsman om de renovatie van de vooroorlogse woningwetcomplexen te contingenteren. Dit zal namelijk voor het onderhavige gebied met z'n groot aantal woningwetwoningen desastreuze gevolgen hebben en de feitelijke grondslag ontnemen aan de gestelde prioriteit in het totaalgebied "Schil-Oost"3uist hierom is besloten het Cambuursterpad als eerste uitvoeringsgebied aan te pakken. Voor wat betreft de bijdragen van de verschillende ministeries merken wij nog het volgende op. - 6 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 499