4. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; Nr. 1930 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 69); BESLUIT I. aan te kopen van S. Hoekstra, wonende te Leeuwarden, Keizerskroon 132, en H. van der Ley, wonende te Leeuwarden, 6e Yegelindwarsstraat 1ie der eigenaar voor een gedeelte, het pand met ondergrond op de hoek van de Vegelinstraat en de 5e Yegelindwarsstraat, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 8283 (gedeeltelijk) voor een koopsom van 49*500,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daar in aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wor dende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, wel ke van het over te dragen perceelsgedeelte met opstal worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeu warden; II. het onder I. bedoelde perceelsgedeelte onder te brengen in het Grondbe drijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 49