Voorzitter. Secretaris. I Ob - 2 - 9. voorzoveel nodig en gewenst verkrijgt de verkoopster het recht van voortgezet gebruik van het over te dragen onroerend goed tot 6 maanden na de datum van het passeren van de akte van eigen domsoverdracht tegen een nader overeen te komen vergoeding; 10. de kosten van overdracht en levering komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Woning bedrijf. III. in verband met het onder punt I, sub 6 en 7 gestelde een krediet van totaal 206.600,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Nr. 844 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 51 BESLUIT I. de gemeente, onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle voorrechten en exceptiën bij de Wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van voor rechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 14661885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek, te stellen tot borg ten behoeve van de Stichting T. de Meesterfonds te Schiedam, tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen voortvloeiende uit een door de Stichting "'t Vliet", gevestigd te Leeuwarden met genoemde Stichting te sluiten overeenkomst van geldlening welke overeenkomst zal worden aangegaan ten belope van 565.000,tegen een koers van 100% en verder onder de voor waarden, welke door de Stichting 't Vliet" met de Stichting T. de Meesterfonds in de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat de rente S^/o per jaar zal bedragen, jaarlijks te voldoen; - dat de looptijd van de lening 30 jaar bedraagt; - dat de aflossing zal plaatsvinden door middel van 30 jaarlijkse annuïteiten; - dat algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing de eerste 10 jaar is uitgesloten en daarna 5 jaar tegen koers van 105% en de resterende looptijd a 103%; - dat na 16 jaar en vervolgens om de 5 jaar de geldgeefster het recht heeft de rente aan te passen. II. ten aanzien van de te verlenen garantie met de Stichting "'t Vliet" het volgende overeen te komen: 1de gelden verkregen van de onder I bedoelde geldlening worden aangewend voor de verbouw van het gemeentelijke pand Zuidergrachts- wal 1 2. de Stichting is verplicht dit pand voortdurend in goede staat van onderhoud te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wet houders; 3. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderwor pen de besluiten van de stichting betreffende: a. het bij derden opnemen van kapitaal, anders dan dat, waarvoor op grond van dit besluit garantie wordt verleend; b. het verbouwen, uitbreiden of afbreken van het betreffende pand; c. het geven van een andere bestemming aan het pand Zuidergrachts- wal 1 4. voor de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar in ter goedkeuring door Burgemeester en Wethouders 5. het bestuur zendt binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar de balans en exploitatierekening in bij Burgemeester en Wethouders;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 4