No. 8135. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 249); gelet op de Beschikking Geldelijke Steun Stadsvernieuwing 1977 (Stcrt. no. 119 van 22 juni 1977); BESLUIT: 1. a. vast te stellen het verbeteringsplan als bedoeld in artikel 6 van bovengenoemde Beschikking voor het gebied Cambuursterpad overeen komstig het bij dit besluit behorende rapport "Uitvoeringsplan Cambuursterpad" d.d. juni 1980; b. te verklaren dat de uitvoering op 1 januari 1986 zal moeten zijn voltooid; 2. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om met toepassing van artikel 16, lid 3, van meergenoemde Beschikking, de bijdragen in de voorbereidingskosten van het onder 1 genoemde ver beteringsplan definitief vast te stellen op een bedrag van 416.122,54, verminderd met de reeds uit 's Rijks kas verleende bijdragen ad 175.378,--, zodat de bijdrage definitief wordt vast gesteld op 240.744,54; 3. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om met toepassing van artikel 17 van genoemde Beschikking, de bijdrage voorlopig vast te stellen op 14.113.500,--; 4. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om met toepassing van artikel' 18 van meergenoemde Beschikking een voorschot te verstrekken op de onder 3 genoemde bijdrage ter grootte van 2.655.000,--, zijnde het in het faseringsschema opgenomen in paragraaf 9.7 van het genoemde rapport berekende saldo voor de periode eindigende op 31 december 1981 ad 4.090.000,onder verrekening van het bij zijn besluit van 27 december 1979, no. 3218118 verstrekte werkkapitaal ad 1.335.000, 5. de Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om met toepassing van de Beschikking bijdragen voor voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer in en om de steden (Stcrt. nr. 52 van 3 maart 1967, gewijzigd op 2 april 1970, Stcrt. nr. 69) de subsidie middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de in paragraaf 9.5 van het bij dit besluit behorende rapport opgenomen werken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 501