Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. Bijlage nr. 250. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Van enkele besturen van bijzondere scholen voor kleuter-, gewoon lager en buitengewoon onderwijs zijn aanvragen als bedoeld in artikel 50 van de Kleuteron derwijswet, respectievelijk artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto ar tikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, ingekomen om medewerking voor het treffen van voorzieningen en/of het aanschaffen van materialen. De onder 2, 3, A en 5 in het hierbij gaande ontwerp-besluit genoemde aanvra gen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Door inwilliging daarvan zullen ons inziens de normale eisen, te stellen aan het geven van kleuter- en lager onderwijs niet worden overschreden. Met betrekking tot het in het ontwerp-besluit onder 1 genoemde dient het volgende ter toelichting. ad 1. Krachtens het bepaalde in artikel 81 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 kan een school voor elementair buitengewoon onderwijs behalve een kern afdeling tevens omvatten: a. een afdeling voor zeer jeugdigen; b. een afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs. Bij beschikking van 17 januari 1979, nr. B0/SP/3-573.695 van de Staatssecre taris van Onderwijs en Wetenschappen is naast genoemd artikel met ingang van 1 januari 1979 tevens in werking getreden artikel 86, 2e lid van bovenstaand besluit waarvan de strekking is, dat de schoolbesturen thans de genoemde af delingen aan hun scholen kunnen verbinden indien aan het minimum van 9 leer lingen wordt voldaan. Het vorenstaande is voor het bestuur van de Stichting Leeuwarder Buiten school aanleiding geweest met ingang van 1 augustus 1980 een afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs te verbinden aan de Buitenschool, 3.H. Knoopstraat 2. De Inspekteur van het buitengewoon lager onderwijs in de inspektie I te Gro ningen kan zich blijkens zijn brief van 10 april 1980, nr. A78.80/D. 20, welke ter inzage is gelegd, hiermede verenigen. Deze nieuwe afdeling, die bij de opening zeker zal worden bezocht door 20 leerlingen, zal voorshands worden ondergebracht in het schoolgebouw 3.H. Knoopstraat 2. Enige bouwkundige voorzieningen dienen daartoe te worden ge troffen en het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen is noodzakelijk. Het bestuur verzoekt U hiervoor medewerking te verlenen. Aangezien het gevraagde de normale eisen aan het geven van buitengewoon on derwijs te stellen niet overschrijdt en de aanvraag ook overigens voldoet aan de in artikel 72 e.v. van de lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 gestelde vereisten, dient de me dewerking te worden verleend. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 502