Nr. 8136. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bij lage nr. 250); BESLUIT ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde vergunning te verle nen. Volq- nr 1. Datum waarop het Schoolbestuur verzoek is inqe- 24- maart 1980 9 mei 1980 3. 22 mei 1980 4. 22 mei 1980 5. 27 mei 1980 Stichting Leeu warder Buiten school Stichting Ka tholiek Onder wijs Leeuwarden. Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden Stichting Ka tholiek Onder wijs Leeuwarden. Medewerking te verle- voor Het treffen van enige bouwkundige voorzienin gen en het aanschaffen van leer- en hulpmidde len t.b.v. de Buiten school, 3.H. Knoopstr. 2, alhier. Het aanschaffen van enig klim- en klauter- materiaal t.b.v. de St. Joseph kleuter school, Fred. Ruysch- straat 10, alhier. Toegepast wetsartikel Art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920 juncto art. 183 Besluit Buitengewoon onderwijs 1967. Artikel 50 van de Kleu teronderwijs wet. Het aanbrengen van een Artikel 72 geaarde wandcontactdoos voor de pottenbakkers oven t.b.v. de Maria LouisaschoolTrans- vaalstraat 16, alhier. Het aanschaffen van een radio t.b.v. de Koningin Wilhelmina- school, Fonteinstraat 16, alhier. Het aanschaffen van een platenspeler tbv. de St. Franciscus- school, Joh. de Wale- straat 1, alhier. der Lager- onderwijswet 1920. Artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920. Artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. 2. Verkoop erfpachtsgrond Bijlage nr. 251. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 6 erfpachters overeenstemming bereikt over de verkoop aan hen van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de grond over eenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 503