Nr. 8163a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage nr251 BESLUIT tot het verkopen aan de in onderstaande staat vermelde erfpachters van de in die staat omschreven, eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond voor de daarachter vermelde prijs en voorts onder de volgende bedingen: 1. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 2. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de leve ring van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief, komen voor rekening van de koper 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 4. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven worden de en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper 5. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek. Nr. Naam van de koper Adres van de koper Kadoms chr van het perceel Oppervl. van het perceel Pl.bekendh. van het perceel Prijs van de grond 1. J.P. Derks- Greebe 2. G.v.d. Hogt- Hoekstra 3. "De Laatste Eer" B.V. 4. P. Snijder p/a Vijver straat 15 Wiardastraat 3 Cammingha- straat 3 VvGo gh- straat 32 Lwd G 10806 115 m2 Lwd D 2747 121 m2 Lwd D 2474 133 m2 Hzm B 4475 154 m2 Vijverstraat 5.920,- 15 Eksterstraat 6.921,- 26 Engelsestraat 9.890,- 21 VvGo gh- 8.809,- straat 32 Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 504