Nr. 8163b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage nr251 BESLUIT: te verkopen aan: aJ. van Asperen, wonende te Leeuwarden, Deinumerstraat 24, een gedeelte ter groot te van ongeveer 82 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaat selijk bekend Deinumerstraat 24, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2165, geheel groot 102 m2voor een prijs van 3.752, b. H. van Houten, wonende te Leeuwarden, Chopinstraat 2, een gedeelte ter grootte van ongeveer 75 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaat selijk bekend Chopinstraat 2, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 3283, geheel groot 88 m2voor een prijs van 4.290, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsont wikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeet kundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kadastrale op meting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastge stelde erfpachtscanon ad a. 19, b. 15,per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 3. alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wor dende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor reke ning van de koper. 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan die tot wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken overblijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van a. 45,76 b. 57,20 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; 9. koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en deze opvolger(s) in de eigen dom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 505