- 2 - 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris. Grondtransactie met A. Kingma en Zoon B.V.gevestigd alhier. Bijlage nr. 252. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben sedert medio 1977 onderhandelingen gevoerd met A. Kingma en Zoon B.V, gevestigd alhier, omtrent de verwerving door de gemeente van de aan de Krijn van den Helmstraat en de Familie van der Weijstraat gelegen eigendommen van deze B.V. te- Vïns inhoudende de verplaatsing van haar bedrijf (timmerfabriek c.a.) naar het be- scemmingsplan "Hemrik". De gevoerde onderhandelingen met de B.V. hebben thans tot overeenstemming ge leid. De bedoelde percelen ter gezamenlijke grootte van 1.78.16 ha zijn op de ter inzage gelegde tekening, gemerkt I, roodomlijnd aangegeven. De verwerving van deze percelen met opstallen en de daarmee verband houdende verplaatsing van het bedrijf is van belang om de volgende redenen. a. Intensivering van het gebruik van de bestaande vestiging zal voor de onmiddel lijke woonomgeving de hinder op ontoelaatbare wijze doen toenemen. b. Er bestaat in onze gemeente grote behoefte aan terreinen waar bedrijfsfuncties kunnen worden uitgeoefend, welke zodanig zijn gerelateerd aan het stadsgebeuren dat zij bezwaarlijk naar industrieterreinen aan de buitenkant van de stad kunnen worden verwezen. Volgens het bestemmingsplan "Lekkumerend" is deze grond bestemd voor industriële doeleinden. Het behouden van werkgelegenheid. De door de gemeente te betalen koopsom is, op basis van onderhandeling, bepaald >p 1.850.000,(deels in het genot van huur). Wij achten deze prijs, alsmede de overigens aan de aankoop te verbinden bedingen, aanvaardbaar voor de gemeente. Het bedrijf van de B.V. zal worden verplaatst naar een in het bestemmingsplan gebied "Hemrik" ten zuiden van de Jupiterweg gelegen terrein. Dit terrein ter groot te van plm. 1.14.46 ha is op de ter inzage gelegde tekening, gemerkt II, groenom- lijnd aangegeven. De prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld jp 503.624,exclusief B.T.W. (berekend naar 44,per ca, exclusief B.T.W.). Van deze eigendomsoverdracht kunnen verder de gebruikelijke bedingen worden verbon den. Belanghebbende kan zich met één en ander verenigen. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 506