- 2 - 5. van de levering af komen alle noodzakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen met opstallen worden geheven, ten laste van de gemeente Leeuwarden; 6. partijen zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwin ning; 7. de verkoopster behoudt het recht van voortgezet gebruik en genot van de onder a en b bedoelde percelen grond met opstallen gedurende uiterlijk tien maanden na de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, zonder dat zij voor dit gebruik en genot enige vergoeding verschuldigd is; 8. alle onderhoudsrisico's en schaden aan onroerende en roerende goederen van welke aard, soort of vorm ook en tengevolge van welke oorzaak dan ook, zijn gedurende de periode van het voortgezet gebruik en genot - dus tot de feite lijke ontruiming door de verkoopster - geheel voor rekening van de verkoop ster, die dit risico voorzoveel zij nodig acht zal verzekeren; het voortgezet gebruik kan door de verkoopster te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand; 9. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst zal echter van rechtswege zijn ontbonden, indien de verkoopster de benodigde door haar aan te vragen vergunningen voor het stichten van een vervangend bedrijf op het door haar aangekochte perceel industrieterrein in het bestemmingsplan gebied "Hemrik" niet door de gemeente Leeuwarden worden verleend; 10. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling; III. te verkopen aan A. Kingma en Zoon B.V.gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening, gemerkt II, groenomlijnd aangegeven, in het be stemmingsplangebied "Hemrik", ten zuiden van de Jupiterweg gelegen bouwrijpe per ceel industrieterrein ter grootte van plm. 1.14.46 ha, voor een prijs van 503.624,(exclusief B.T.W.) en voorts onder de volgende bedingen: 1de grond wordt overgedragen in bouwrijpe staat en met alles wat daarop of daar in aanwezig is, voorzover door de-wet als onroerend aangemerkt wordende, in de toestand zoals aanwezig op 22 mei-1980 en met alle daarop rustende erfdienst baarheden, rechten, plichten, lusten en lasten; 2. de grond wordt overgedragen vrij van huur, hypotheek en beslag; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendoms overdracht het passeren van de akte van eigendomsoverdracht zal dienen te geschieden bin nen zes weken, nadat dit raadsbesluit de vereiste goedkeuring heeft verkregen en nadat aan de koopster de door haar benodigde vergunningen tot het stich ten van het vervangende bedrijf zijn verleend; 4. de betaling door de koopster aan de gemeente Leeuwarden van de overeengekomen koopsom ad 503.624,(exclusief B.T.W.) geschiedt op de dag van het verlij den van de akte van eigendomsoverdracht 5. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen grond worden geheven, voor rekening van de koopster; 6. partijen zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwin ning; 7. de begrenzing van het verkochte terrein zal vóór de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht ter plaatse worden aangegeven door de lani meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; over- en ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastra le opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of ver laging van de koopsom; de kosten van de verrichtingen van de genoemde land meetkundig ambtenaar ten bedrage van 2.779,(exclusief B.T.W.) komen voor rekening van de koopster; - 3 - 8. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandelsbedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan par ticulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen, onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 9. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten ge noegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgev meester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze ter mijn verlengen; 10. bij niet-nakoming van het gestelde onder 9, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koopster, nadat de gemeente haar bij deurwaar- dersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven verplicht tot terugover dracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij 11. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, behou dens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 9 is voldaan; 12a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 8, 12a en 13 vermeld tegen over de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij op volgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 12b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 9 is voldaan, is de overdragende partijuiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 11bovendien verplicht de voorwaarden onder 9, 10, 11, 12b en 13 vermeld, tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en de ze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 13. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder 8, 10, 11, 12a en 12b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwar den voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 14. de koopster dient voor eigen rekening te zorgen voor de aanleg en het onder houd van de benodigde overrit(ten)! teneinde te kunnen komen van en gaan naar de openbare weg; 15. de koopster verplicht zich binnen twee maanden na heden de voor het stichten van de vervangende bedrijfsruimten op het gekochte perceel benodigde bouwver gunning aan te vragen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Leeu warden; deze aanvraag dient uiteraard te voldoen aan de voorschriften van het bestem mingsplan "Hemrik" en aan de bepalingen van de Bouwverordening der gemeente Leeuwarden 16. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; de overeenkomst zal echter van rechtswege zijn ontbonden, indien de koopster de benodigde door haar aan te vragen vergunningen voor het stichten van een vervangend bedrijf op het door haar aangekochte perceel industrieterreinniet door de gemeente Leeuwarden worden verleend;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 508