3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, wel ke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot.die we gens uitwinning; Nr. 1930 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 69); BESLUIT: I. aan te kopen van S. Dijkstra, wonende te Leeuwarden, Nykle- ïïaismawei 25, het pand met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Hempenserweg 13, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F, nummer 470, groot 375 ca, voor een koopsom van 122.000,en voorts onder de volgende be dingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daar in aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wor dende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. vooruitlopende op de definitieve eigendomsoverdracht verleent de verkoper aan de gemeente Leeuwarden het recht om vrijelijk over het onroerend goed te beschikken met ingang van 16 januari 1980; 7. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf het moment van het tot stand komen van dit besluit; 8. met ingang van 16 januari 1980 tot aan de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, doch uiterlijk tot 6 weken na de datum waarop dit raadsbesluit door Gedeputeerde Staten van Fries land zal zijn goedgekeurd, zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoper over de koopsom een rente worden vergoed, berekend naar per jaar; 9. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeu warden; II. het onder I. bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 50