No. 8165.a DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 253); BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. Artikel I A. In artikel A 6, lid 1, wordt de komma na het woord "getroffen" vervangen door een punt en de rest van de zin, luidende "alsmede van de Kindertoelage- regeling overheidspersoneel en alle wijzigingen daarvan", geschrapt. B. In artikel C 5 worden 1. in de eerste volzin na het woord "vakantietoelage" de komma en de woorden "van de kindertoelage" geschrapt; 2. in de tweede volzin na het woord "vakantietoelage" de komma en de woorden "van de kindertoelage" geschrapt. C. In artikel C 7, lid 5, wordt/worden 1. onder a het gestelde sub 2 geschrapt en het cijfer 3 vervangen door 2; 2. onder b de woorden "kindertoelage en" geschrapt. D. Artikel C IA- wordt geschrapt. E. In artikel D A- wordt 1. lid 3 geschrapt en herschreven als volgt: De in de vorige leden bedoelde uitkering wordt voor de ambtenaar die gedurende de gehele van toepassing zijnde maand een betrekking met een volledige dagtaak vervult, voor elk kind waarvoor hij ingevolge de Algemene kinderbijslagwet over de maand, met inachtneming van de telling van dat kind, bedoeld in artikel 9 van die wet, kinderbijslag geniet, vermeerderd met een bedrag per maand gelijk aan het voor overeenkomstig rijkspersoneel vastgestelde bedrag per kind. 2. lid A- geschrapt en herschreven als volgt: Indien de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, anders dan wegens ziekte, verlof met behoud van bezoldiging of vakantie, zijn betrekking niet gedurende de gehele maand heeft vervuld, dan wel indien hij gedurende die maand of een gedeelte daarvan een deelbetrekking heeft vervuld, ontvangt hij een evenredig deel van het in het vorige lid bedoelde bedrag. F. In artikel E 18, lid 3, onder e, worden de woorden "kindertoelage of -bijslag" vervangen door het woord "kinderbijslag". G. In artikel H 12 a wordt 1. in lid 1 na de woorden "Algemene burgerlijke pensioenwet" een punt ge plaatst en de rest van de zin geschrapt; 2. in lid 3 na het gestelde onder b de punt vervangen door een puntkomma en toegevoegd: c. de tijd doorgebracht als beroepsmilitair of als reservist onbepaald verband in de zin van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1966, nr. A45) en de als zodanig met recht op wachtgeld doorgebrachte tijd;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 510