No. 8165 d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 253); BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Uitkerings verordening vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel I A. In artikel 2, lid 3, wordt voor "een afwijking" gelezen "in afwijking". B. Aan artikel 2 wordt toegevoegd een vijfde lid, luidende als volgt: "5. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, dient voor de gemeente secretaris onder bezoldiging te worden verstaan de op grond van artikel 111 van de gemeentewet door Gedeputeerde Staten bepaalde jaarwedde". C. Artikel 8 vervalt. D. In artikel 10, lid 1, wordt/worden 1. de puntkomma achter het gestelde onder c vervangen door een punt. 2. het gestelde onder sub d geschrapt. 3. de woorden: "of de uitkering als bedoeld onder d" en "of d" in de laatste volzin geschrapt. E. In artikel 11, lid la, wordt aan het slot van de volzin de zinsnede "vermeerderd met de toeslag bedoeld in artikel 8" geschrapt en vervangen door de volgende zinsnede: "vermeerderd met de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind, welke belanghebbende op de dag van overlijden genoot ingevolge de Algemene kinderbijslagwet" Artikel II. De onderdelen A, B en D van artikel I worden geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 november 1979. Het overigens in deze verordening bepaalde wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 513