No. 8165 e. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 253); BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Uitkerings verordening. Artikel I A. In artikel 8, lid 5, worden de woorden "kindertoelage en" geschrapt. B. In artikel 9, lid 1, wordt in de tweede volzin na de komma de zinsnede luidende "alsmede van de kindertoelage respectievelijk kinderbijslag waarop hij onder welke benaming ook in verband daarmede aanspraak heeft en" geschrapt en vervangen door het woord "alsmede". C. In artikel 10, lid 1, wordt de punt aan het einde van de eerste volzin vervangen door een komma en wordt de volgende zin toegevoegd: "vermeerderd met de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind, welke de belanghebbende op de dag van overlijden genoot ingevolge de Algemene kinderbijslagwet". D. Het opschrift boven artikel 17 en artikel 17 vervallen. Artikel II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 514