No. 8207 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage nr. 255); BESLUIT: I. aan te kopen van mr. M. Cuperus, wonende te Naarden, Van Limburg Stirum- laan 25, een onder Deinum gelegen perceel weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie C, nummer 1876, groot 2.10.20 ha, welk perceel op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd is aangegeven, voor een prijs van 68.315,en verder onder de volgende bedingen: 1. het perceel wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, vrij van hypotheek en beslag, doch in het genot van pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring, gehouden darr tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 518