No. 8207 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 255) BESLUIT: I. aan te kopen van R.L. Olivier Boelstra, wonende te Amsterdam, 2e Wetering plantsoen l-II, drie onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 160, 166 en 1102, groot respec tievelijk 1.47.80 ha, 2.20.4-0 ha en 0.14.4-0 ha, welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 124-.34-5,-- en verder onder de volgende bedingen: 1. de percelen worden overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, vrij van hypotheek en beslag, doch in het genot van pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden, dan tot die wegens uit winning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 519