Verlenen van een extra krediet aan de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden. Bijlage no. 70. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 23 april 1979 besloot U een krediet van 4.015.850,beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbouwing van het Beursgebouw tot centrale vestiging van de Vereniging Openbare Biblio theek Leeuwarden. Eind augustus 1979 werd tijdens een vergadering van de bouwbegelei- dingscommissie Beurs de mededeling gedaan, dat door allerlei omstandig heden de bouwbegroting met rond 750.000,overschreden dreigde te worden. .Jaar aanleiding van deze mededeling hebben wij een bespreking met het be stuur belegd. In dit gesprek hebben wij het bestuur erop gewezen, dat de bouwbegroting op basis van het prijspeil april 1979 niet mocht worden over schreden. Als één van de oorzaken van de overschrijding gaf het bestuur de toestand waarin het Beursgebouw verkeert, aan. Vanwege het feit, dat reeds jaren wordt gesproken over een andere be stemming voor dit gebouw, is niet of nauwelijks onderhoud aan dit gebouw gepleegd in afwachting van konkrete plannen. Hoewel wij begrip hadden voor dat probleem, meenden wij ons standpunt terzake te moeten handhaven en ver zochten wij het bestuur zodanige bezuinigingen in de plannen aan te brengen, dat voor de verbouwing als zodani'g vol-staan zou worden met het reeds beschik baar gestelde krediet van 4.015*850»Het verenigingsbestuur is daarin inmiddels geslaagd. Een en ander houdt evenwel in, dat ook een aantal posten welke betrek king hadden op het verrichten van achterstallig onderhoud, zijn geschrapt, zoals reparatie c.q. schilderwerk aan wanden en plafonds. Hoewel het in principe mogelijk is te volstaan met een provisorische behandeling van deze wanden en plafonds, is het om verschillende redenen aan te bevelen deze werkzaamheden thans volledig uit te voeren. Indien men nu zou besluiten tot een provisorische oplossing, houdt dit in dat binnen enige jaren het schil derwerk aan wanden en plafonds opnieuw zou moeten plaatsvinden. Nog afge zien van de overlast (sluiting) die dit met zich mee zou brengen voor het funktioneren van de bibliotheekvoorziening, moet in dat geval worden gere kend op aanzienlijk hogere kosten omdat in het lege Beursgebouw sneller en efficiënter gewerkt kan worden dan wanneer het Beursgebouw als bibliotheek in gebruik is. Gelet op de door het bibliotheekbestuur gegeven argumentatie menen wij er mee te moeten instemmen, dat de bedoelde werkzaamheden nu reeds in hun geheel worden uitgevoerd. De kapitaallasten die voortvloeien uit het daarvoor benodigde extra krediet van rond 190.000,kunnen worden ge dekt t.l.v. de reserve voor taxatieverschillen. Op basis van 2^% afschrij ving en 9% rente bedragen deze kapitaallasten 21.850, Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij voor te besluiten overeen komstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 51