No. 8207 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage nr. 255) BESLUIT: I. met D.G. Heeringa, wonende te Deinum, Sint Oanswei 3, een overeenkomst van grondruil aan te gaan, waarbij: a. Heeringa aan de gemeente in eigendom overdraagt drie onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 1101,923 en 924, groot respectievelijk 2.56.60 ha, 2.01.50 ha en 1.20.80 ha, welkw percelen op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangegeven; b. de gemeente aan Heeringa in eigendom overdraagt drie onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 72, 64 en 1121, groot respectievelijk 1.35.30 ha, 1.80.70 ha en 3.04.10 ha, welke percelen op de bedoelde tekening groengekleurd zijn aangegeven; zulks onder betaling door Heeringa aan de gemeente van een toegift van 12.360,-- en verder onder de volgende bedingen: 1. de overdracht van de percelen geschiedt in de staat en toestand, waarin deze zich op 22 mei 1980 bevonden, met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, vrij van hypotheek, beslag, huur en pacht; 2. de levering van de geruilde percelen geschiedt op de dag van het ver lijden van de akte van eigendomsoverdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de geruilde percelen worden geheven, voor rekening van de nieuwe eigenaren; 4. partijen zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. alle kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. de onder I.a. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 520