Aanplakborden voor niet-commerciële doeleinden. Bijlage nr. 256. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 28 januari j.l. besloot U de brief van de Plakkers- groep Leeuwarden in onze handen te stellen om preadvies. Een door ons ingestelde werkgroep heeft inmiddels met betrekking tot deze problematiek advies uitgebracht. Een exemplaar van het advies ligt voor U ter inzage. Voorgesteld wordt bij wijze van experiment op de navolgende, daarvoor geschikt geachte plaatsen een aanplakbord te plaatsen: - Stationsplein - Stationsweg bij fietsenstalling; - Schoolstraat - tegenover Hippopotamus; - Vrouwenpoort - in plantsoen; - Lange Pijp; - Amelandsepijp - tegenover Tuinen; - Noorderbrug - plantsoen. Het het voorstel van de werkgroep kunnen wij ons verenigen, zij het dat wij er de voorkeur aan geven om in plaats van op de Langepijp en op de Amelander- pijp borden te plaatsen op respectievelijk het Waagplein langs de Wirdumer- dijk en langs de Tuinen 2Z, tussen de Turfmarkt en de Voorstreek. Indien blijkt dat de aanplakborden in een duidelijke behoefte voorzien, kan uitbreiding van het aantal borden worden overwogen. Ook achten wij het van belang na te gaan in hoeverre hiermee het plakken op andere, niet toegelaten plaatsen wordt voorkomen. Wij stellen ons dan ook voor de werkgroep te verzoe ken te zijner tijd ons omtrent de eventuele uitbreiding van het aantal borden nader te adviseren. De kosten van aanschaf en plaatsing van de borden worden begroot op 8.000,terwijl het onderhoud naar verwachting maximaal 1.000,per jaar zal bedragen. De kosten van aanschaf en plaatsing van de borden kunnen worden gedekt door de raming van de post voor onvoorziene uitgaven met 8.000,-- te verlagen. Voor wat betreft de dekking van de jaarlijks terugkerende uitgaaf van 1.000,-- menen wij de stelpost voor de kosten van het verwijderen van illegaal geplakte affiches e.d. met dit bedrag te kunnen verlagen. Ten aanzien van de door de plakkersgroep voorgestelde intrekking van artikel C54-, eerste lid van de A.P.V., dat het tussen 22 en 6 uur op een weg bij zich hebben of vervoeren van enig plakbiljet e.d. verbiedt, zijn wij met de werk groep van mening dat het plaatsen van aanplakborden voor niet-commerciële doel einden de behoefte aan bedoelde verbodsbepaling onverlet laat. Buiten genoemde uren is er voldoende gelegenheid tot aanplakken. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 522