No. 8279. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 256); BESLUIT: I. tot het plaatsen van een zestal aanplakborden voor niet-commerciële doeleinden in de binnenstad, zoals aangegeven in het daarop betrekking hebbende voorstel van Burgemeester en Wethouders; II. tot het beschikbaar stellen van 8.000,-- voor de aanschaf en plaatsing van de onder I genoemde borden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden, alsmede de Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut. Bijlage no. 257. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. De lesgelden van het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden zijn laatste lijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 23 april 1979 met ingang van het heffings tijdvak 1979-1980. Wij achten het gewenst ook nu de tarieven aan te passen aan het gestegen loon- en prijsniveau. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in zijn circulaire van 23 juli 1979 medegedeeld, dat als algemeen maximum voor toelaatbaar geachte tariefsverhogin gen voor het jaar 1980 een percentage van 3\ wordt gehanteerd. Verhogingen van meer dan 3j zullen, tenzij daar zeer gemotiveerde redenen voor kunnen worden aangevoerd, niet worden goedgekeurd. Wij stellen U voor de tarieven met ingang van het heffingstijdvak 1980-1981 met de genoemde 3\ te verhogen. De tarieven kunnen dan worden vastgesteld als volgt: A. voor klassikale lessen algemeen vormend muziekonderricht 128,— (was 124, B. voorlessen instrumentaal/vocaal muziekonderricht minimum 190,— (was 186, maximum 575,- (was 560, C. ensemble lessen 133,- (was 129, D. opleiding harmonie- en fanfare-orkest 165,— (was 160, Ten aanzien van de lessen instrumentaal of vocaal muziekonderricht merken wij het volgende op. Het minimum en maximum tarief zijn in deze categorie gerelateerd aan de schoolgeldmaatstaf. De minimum schoolgeldmaatstaf is gekoppeld aan het minimum-loon. Door de stijging van het minimum-loon in 1979 ten opzichte van 1978, stellen wij U voor de minimum maatstaf te bepalen op 1.750,-- (was 1.600,--). Het maximum tarief wordt dan bereikt bij een maatstaf van 9.450,--. Inschrijfgeld. Ingevolge de Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut is bij inschrijving een inschrijfgeld verschuldigd van 25,(artikel 20, lid 1, sub b). Het betaalde inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld. Wij vinden het redelijk het inschrijfgeld voortaan niet meer in mindering te brengen op het verschuldigde lesgeld, gezien de aan de inschrijving verbonden administratiekosten. --) -) --) -)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 523