Omdat de inschrijvingen voor het cursusjaar 1980/1981 inmiddels grotendeels hebben plaatsgevonden (onder de thans geldende voorwaarden), stellen wij U voor deze wijziging toe te passen met ingang van het cur susjaar 1981/1982. Financiële gevolgen. De meeropbrengst bij een algehele verhoging van de tarieven met 3i bij ongewijzigd beleid (geen wijziging in tarievensysteem) kan worden berekend op rond 20.000,Bij het niet meer terugbetalen van het inschrijfgeld kan een opbrengst worden geraamd van rond 6.500,-- per jaar. De Commissie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut alsmede de Commissie voor de Financiën zijn omtrent dit voorstel gehoord. Wij stellen U voor de Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden, alsmede de Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut te wijzigen, conform de bijgevoegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma W.3.G. Reumer Burgemeester. Secretaris. No. 8280 a. RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Burgemeester en Wethouders 257); BESLUIT: Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden. (7e wijziging) Artikel 1. Artikel 5 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: I. "Het lesgeld bedraagt per leerling per heffingstijdvak: A. voor klassikale lessen algemeen vormend muziekonderricht per wekelijks lesuur van 60 minuten B. voor lessen instrumentaal of vocaal muziekonderricht, met uitzondering van de lessen c.q. opleiding genoemd onder C en D, per wekelijkse les: bij een schoolgeldmaatstaf - als bedoeld in de School- en cursusgeldwet 1972 - van: a. minder dan 1.750,— b. 1.750,-- en meer, het onder a vermelde bedrag, vermeerderd voor elke volle 100,-- van de school geldmaatstaf boven 1.750,met 5, Het lesgeld bedraagt niet. meer dan C. voor het deelnemen aan het onderdeel ensemble lessen voor instrumentaal of vocaal muziekonderricht als bedoeld onder B, door anderen dan leerlingen die voor sub B bij het Gemeentelijk Muziekinstituut staan ingeschreven, per wekelijkse les 133,— D. voor de opleiding van spelers voor harmonie- en fanfare orkest per wekelijkse les 165,— II. Onder een wekelijkse les als bedoeld in onderdeel 1 onder B, C en D wordt verstaan een tijdsduur van 30 minuten indien de leerling indivi dueel les ontvangt of een tijdsduur van minimaal 60 minuten indien door meer dan twee leerlingen aan dezelfde les wordt deelgenomen. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van het heffingstijdvak 1980-1981. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. DE Gelezen het voorstel van van 12 juni 1980 (bijlage no. vast te stellen de volgende 128,- 190,- 575,- Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 524