No. 8280 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 257); BESLUIT: Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut. Artikel I. In artikel 20, lid 1, sub b, vervalt de zinsnede "Het betaalde inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld". Artikel II. Deze Verordening treedt in werking met ingang van het cursusjaar 1981-1982. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 525