Bekrachtigen aankoop in publieke veiling van de percelen met opstallen Uniabuurt 10 en Zwitserswaltje 3 en 7. Bijlage no. 258 Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Ten overstaan van notaris mr. W.3. Adema, alhier, zijn op 20 mei 1980 provisioneel en op 3 juni daaraanvolgend finaal geveild de percelen met opstallen, plaatselijk bekend Uniabuurt 10 en Zwitserswaltje 5 en 7, totaal groot 275 ca. Wij zijn erin geslaagd deze percelen met opstallen, welke op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd zijn aangegeven, ter veiling aan te kopen voor een bedrag van in totaal 124.000,--. Wij achten dit bedrag aanvaardbaar voor de gemeente. De verwerving van bedoeld onroerend goed is voor de gemeente van belang in het kader van de bevordering van de woonfunctie van de binnenstad. Het ligt in onze bedoeling te zijner tijd te komen tot restauratie casu quo reha bilitatie van deze panden. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal bij de ter inzage gelegde stukken worden gevoegd. Wij geven U in overweging deze aankoop te bekrachtigen door vaststelling van een besluit conform het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 526