No. 8329. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 258) BESLUIT: I. tot bekrachtiging van de aankoop in openbare veiling van de percelen met opstallen, plaatselijk bekend Uniabuurt 10 en Zwitserswaltje 5 en 7 kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummers 3137, 3138 en 3139, groot respectievelijk 168 ca, 51 ca en 56 ca, welke aankoop is ge schied voor een prijs van in totaal 124.000,-- en voorts onder de bedingen, zoals die zijn vermeld in het bij dit besluit behorende veilingbiljet van notaris mr. W.3. Adema, alhier; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Woningbedrijf. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van een onder Goutum gelegen perceel weiland. Bijlage no. 259. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven, onder Goutum gelegen perceel weiland ter grootte van 1.63.30 ha overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van dit perceel is van belang, omdat het volgens het bestemmingsplan "Goutum" is bestemd voor tuinbouwdoeleinden. De door de gemeente te betalen koopsom ad 73.485,-- is gebaseerd op een door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling verrichte taxatie, neerkomende op een bedrag van 4,50 per ca bij pachtvrije levering. Wij achten deze prijs, alsmede de bedingen waaronder de aankoop overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma W.3.G. Reumer Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 527