No. 8330. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 239); BESLUIT: I. aan te kopen van A.L. de Vries, wonende te Leeuwarden, dHondecoeter straat 29, het perceel weiland met de daarop staande opstal(schuur) onder Goutum, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F, nummer 187, groot 1.63.30 ha, welk perceel op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning is aangegeven, voor een prijs van 73.485,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het perceel wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek, beslag en pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. vooruitlopende op het passeren van de akte van eigendomsoverdracht verleent de verkoper aan de gemeente Leeuwarden het recht om vrije lijk over het onroerend goed te beschikken met ingang van heden; 7. de gemeente Leeuwarden zal over de periode, liggende tussen heden en de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht, aan de verkoper over de koopsom een rente vergoeden van 8 per jaar; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Wijziging instellingsbesluit commissie Princessehof/ Benoemen lid in die commissie. Bijlage no. 260. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. In het oorspronkelijk besluit van de Gemeenteraad van 16 augustus 1971 tot instelling van de Commissie voor het Princessehof was bepaald, dat een ver tegenwoordiger van de Van Achterbergh-Domhof Fundatie in de commissie zitting zou hebben. In de vergadering van de Raad van 4 juli 1974 is de betreffende bepaling geschrapt, omdat de Fundatie van het lidmaatschap had afgezien. In verband met het beheer van de omvangrijke tegelcollectie, die de Van Achterbergh-Domhof Fundatie aan het museum Princessehof in bruikleen heeft gegeven, lijkt het toch gewenst dat een vertegenwoordiger van de Fundatie in de commissie zitting heeft. De heer 3.W.N. van Achterberg is daartoe bereid. Wij stellen U dan ook voor het besluit tot instelling van de Commissie voor het Princessehof te wijzigen, conform bijgaand ontwerp-besluit en de heer 3.W.N. van Achterberg te benoemen tot lid van de commissie. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 528