No. 8424. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 260); gelet op artikel 62, tweede lid, van de gemeentewet en de Verordening Commissie van advies en bijstand aan Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: zijn besluit van 16 augustus 1971, houdende instelling van de Commissie voor het Princessehof te wijzigen als volgt: I. Aan artikel 2 wordt een nieuw punt e. toegevoegd luidende als volgt: "een vertegenwoordiger van de Van Achterbergh-Domhof Fundatie, voorgedragen door het bestuur van de Fundatie"; II. het huidige artikel 2, punt e. wordt vernummerd in punt f. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verdagen beslissing omtrent vaststellen van het bestemmingsplan "Oldegalileën" Bijlage no. 261. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Het ontwerp voor het bestemmingsplan "Oldegalileën" heeft met ingang van 25 maart 1980 gedurende een maand voor een ieder ter visie gelegen. Ingevolge artikel 25, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient U binnen drie maanden na afloop van de termijn van tervisielegging een beslissing te nemen omtrent de vaststelling van bedoeld bestemmings plan. Eén en ander betekent, dat U vóór 25 juli a.s. omtrent de vast stelling zou moeten beslissen. De wet biedt echter de mogelijkheid om de beslissing voor ten hoogste drie maanden te verdagen. In verband met het onderzoek naar de binnengekomen bezwaarschriften is het ons niet mogelijk U tijdig een voorstel tot vaststelling van dit plan aan te bieden. Wij stellen U dan ook voor de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Oldegalileën" te verdagen met maximaal drie maanden. Onder de medeling dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 529