No. 1931. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; 1980 fbiJlagehno.V70)rel Buxgemeester en Wethouders van 7 februari BESLUIT ten behoeve van de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden een krediet van 190.000,beschikbaar te stellen voor de uitvoering van achterstal lig onderhoud in het Beursgebouw. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Bijlage nr. 71Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Door middel van haar schrijven van 2 mei 1979 heeft de bewonersorga nisatie Aldlan U geïnformeerd over het ontbreken van voldoende wijkaccom- modatie in Aldlan. In dit schrijven verzoekt deze bewonersorganisatie duidelijkheid over het tijdstip waarop een wijkcentrum annex bibliotheek filiaal zal worden gerealiseerd. Voorts verzoekt zij om uit de gereser veerde middelen voor wijkaccommodaties een uitbreiding van de tijdelijke oorziening te financieren. Tevens attendeert zij U op haar voorkeur voor et terrein waarop thans de Prosk is geplaatst als locatie van de defini- ieve wijkvoorziening. In de raadsvergadering van 25 juni 1979 besloot U deze brief in onze handen te stellen om preadvies en advies in te winnen van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening en de Commissie voor Welzijnsaangelegen- heden. Aan de bewonersorganisatie is meegedeeld dat in het beleidsplan 1980- 1984 als jaar van realisering van deze voorziening het jaar 1984 is aan gegeven. Als locatie voor het realiseren van deze voorziening wordt voor alsnog gedacht aan het terrein waarop thans de tijdelijke wijkvoorziening de Frosk is geplaatst. Wat betreft de omvang van de huidige accommodatie is aan de bewoners organisatie gevraagd om een overzicht op schrift te stellen van de activi teiten die in het wijkgebouw de Prosk plaatsvinden. De conclusies die naar aanleiding hiervan kunnen worden getrokken zijn in de conceptnota sociaal- culturele accommodaties als volgt weergegeven: "Het gehele gebied Aldlan moet het voor zijn sociaal-culturele activiteiten doen met de tijdelijk accommodatie de Prosk. Zowel de toestand van dit ge bouwtje als de omvang ervan (benutbaar vloeroppervlak 105 m2) gerelateerd aan de sociaal-culturele activiteiten in deze buurt (waarvoor gelukkig nog een uitwijkmogelijkheid aanwezig is naar de Oase) zijn voor ons aanleiding om aan verbetering en uitbreiding van de ruimtelijke voorzieningen in Aldlan een hoge urgentiegraad toe te kennen. Zoals bekend is voor Aldlan een bibliotheekfiliaal gepland voor het jaar 1984- Ook in dit geval achten wij het 't meest gewenst een definitieve sociaal-culturele accommodatie in samenhang daarmee te realiseren. Wij delen echter de mening van de bewoners organisatie Aldlan dat er niet tot 1984 gewacht kan worden met een oplossing. Wij achten het dan ook gewenst om hier, evenals in Westeinde, tijdelijk aan een semi-permanente uitbreiding van de accommodatie gestalte te geven. Dit zal ook reeds op korte termijn dienen te geschieden (1980)". Uit onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de huidige accommodatie bleek dat een dergelijke uitbreiding op een financieel verant woorde wijze op de volgende manier kan worden gerealiseerd. Aan de Pabriekssteeg bevindt zich een uitgebreid complex semi-perma nente schoollokalen, in eigendom van onze gemeente, waarvan er zes zijn uitgevoerd met een ijzeren onderbouw. Deze lokalen zijn zonder demontage verplaatsbaar. De omvang van deze lokalen is 6 bij 12 meter, elk heeft een eigen ingang, hal en toiletgroep en is volledig uitgerust met electriciteit watervoorziening en verwarming. In 1978 is een drietal verkocht aan de ge meente TietjerksteradeelThans hebben twee van de resterende zes lokalen geen bestemming, zodat deze voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Uitbreiding van de semi-permanente wijkaccommodatie in de wijk Aldlan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 52