No. 8427. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; overwegende, dat het noodzakelijk is de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Oldegalileën" met drie maanden te verdagen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 261); gelet op artikel 25, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Oldegalileën" te verdagen tot uiterlijk 24 oktober 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. BESLUIT: Ontbinden van de met Adema's Bouwbedrijf b.v.gevestigd alhier, gesloten koop overeenkomst m.b.t. een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelge bied I" gelegen perceel bouwterrein. Bijlage nr. 262. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Nadat wij met Adema's Bouwbedrijf B.V.gevestigd alhier, overeenstemming hadden bereikt over prijs en voorwaarden besloot U op 10 december 1979 tot ver koop aan deze B.V. van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deel gebied I" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 2.509 m2 voor een prijs van 255.072,(exclusief B.T.W.). Dit raadsbesluit hebben Gedeputeerde Staten van Friesland goedgekeurd bij besluit van 6 maart 1980, nr. 36847. Be doeld terrein is op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd en met nr. Ill aangegeven. Nadien heeft genoemde B.V. schriftelijk medegedeeld van de koop te willen afzien. Aangezien het weinig zin heeft de B.V. tot verdere uitvoering van de gesloten overeenkomst, in casu het passeren van de overdrachtsakte, te verplich ten, is het naar onze mening gewenst dat de gemeente medewerking verleent aan de ontbinding van de overeenkomst. Daaraan dient wel de voorwaarde te worden ver bonden, dat de B.V. - overeenkomstig het bepaalde in beding 13a van het raads besluit van 10 december 1979 - aan onze gemeente over de genoemde koopsom een rente betaalt van 9% per jaar over de periode van 6 mei 1980 tot de datum waarop U besluit tot het verlenen van medewerking aan de ontbinding. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 530