Nr. 8428. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bij lage nr. 262 BESLUIT medewerking te verlenen aan de ontbinding van de bij zijn besluit van 10 decem ber 1979, nr. 17450, tussen de gemeente Leeuwarden en Adema's Bouwbedrijf B.V. gevestigd te Leeuwarden, gesloten overeenkomst met betrekking tot de verkoop en koop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied I" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 2.509 m2 voor een prijs van 255.072, (exclusief B.T.W.), zulks onder voorwaarde dat deze B.V. aan de gemeente Leeuwar den over de genoemde koopsom een rente betaalt van 9% per jaar over de periode van 6 mei 1980 tot heden. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van Voorzitter. Secretaris. Aankoop diverse percelen. Bijlage no. 263. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de gemeenteraad. De eigenaren van de in onderstaande staat vermelde percelen zijn bereid deze eigendommen aan de gemeente te verkopen voor de eveneens in deze staat genoemde prijzen. No. Plaatselijke Kadastrale Grootte Prijs, aanduiding bekendheid v.h. perceel 1. Tuinen 22 en 24 Lwd B 4720 206 ca 131.000, 2. Achter de Hoven 114 E Lwd G 6907 189 ca 147.500,— 3. Westerkade 15, 17, 19, 21 en 23 Lwd B 4238 933 ca en en Arendsstraat 1 en 3944 54 ca 980.000,-- 4. Hoeksterpad en Lwd B 4612 705 ca en Hoeksterkerkhof en 4490 47 ca 450.000,-- 5. Eewal 56 en 58 Lwd A 2354 704 ca 500.000,-- De verwerving van de onder 1 tot en met 4 genoemde percelen is voor de gemeente van belang, omdat zij benodigd zijn voor de realisering van een (toekomstig) bestemmingsplan of voor wegaanleg. Het is onze bedoeling de onder 5 omschreven panden te bestemmen voor de huisvesting van de Stedelijke Muziekpedagogische Akademie, welke thans over diverse plaatsen in de stad verspreid is. Wij zullen U spoedig een voorstel doen toekomen voor het aanvragen van een krediet, benodigd voor het aanpassen van deze panden aan het beoogde doel. De daaraan verbonden kosten zullen ongeveer 400.000,-- bedragen Wij achten de aankoopsommen (welke deels door taxatie en deels op basis van onderhandeling tot stand zijn gekomen), alsmede de bedingen waaronder de eigendomsoverdrachten overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar De hiervoor omschreven percelen zijn op de ter inzage gelegde tekeningen roodomlijnd of roodgekleurd aangegeven. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. De adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zullen mede ter inzage worden gelegd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 531