No. 8429 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 263) BESLUIT: I. aan te kopen van M. Smedema, wonende te Leeuwarden, Sleutelbloem 22, het perceel met opstal bekend Tuinen 22 en 24, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 4720, groot 206 centiare, voor een koopsom van 131.000,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek en beslag, echter in het genot en onder de last van de lopende huurovereenkomst met de fa. Lodema: 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 -en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf de dag van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht; 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 532