No. 84-29 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980. (bijlage no. 263) BESLUIT: I. aan te kopen van G. Postma, wonende te Zwolle, Mr. Koolenweg 38 en A. Kalma-Postma, wonende te Emmeloord, Meeuwenkant 52, ieder voor een één/tweede aandeel,de percelen met opstallen, plaatselijk bekend Westerkade 15, 17, 19, 21 en 23, alsmede Arendsstraat 1, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummers 4-238 en 394-4-, groot res pectievelijk 933 centiare en 54 centiare, voor een koopsom van 980.000,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, de percelen Westerkade 15, 17, 19 en 21 behoudens het hierna bepaalde,alsmede Arendsstraat 1 leeg en ontruimd, het perceel Westerkade 23 alsmede Westerkade 21 (beneden) in het genot en onder de last van de lopende huurovereenkomst met "NIFA instrumenten" doch overigens voor het geheel vrij van hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen met opstallen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeu warden met ingang van de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht; 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 8. de akte van eigendomsoverdracht dient te worden verleden binnen 4 weken na de dag waarop dit besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland zal hebben verkregen; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 534