No. 8429 d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 263); BESLUIT: I. aan te kopen van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden, de percelen stallen (kerkgebouw c.a.) aan het Hoeksterpad en Hoeksterkerkhof traal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummers 4-612 en 4-4-90, respectievelijk 703 centiare en 4-7 centiare, voor een koopsom van 4-50.000,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, echter met uitzondering van de in beding 5 genoemde voor werpen en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoopster heeft het recht van voortgezet gebruik om niet van de lokalen achter de kerk tot het moment van sloop; het voortgezet gebruik dient binnen drie weken na ontvangst van een desbetreffende aanschrijving- van de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden beëindigd te zijn in verband met eerdergenoemde sloop; 5. in de koop zijn de banken en het orgel in de kerk niet begrepen; verkoopster dient deze banken en dit orgel te verwijderen uiterlijk op de datum waarop het gebruik van de lokalen, genoemd onder beding 4-, beëindigd dient te zijn; 6. verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Burgemeester. met op- kadas- groot Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 535