No. 8429 e. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 263) BESLUIT: aan te kopen van G. Dijkstra, wonende te Leeuwarden, Engelseplein 1, het perceel met opstallen, plaatselijk bekend Eewal 56 en 58, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 2354, groot 704 centiare, voor een koopsom van 500.000,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch ontruimd en vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. met ingang van 4 juni 1980 komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstallen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uit winning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. met ingang van 4 juni 1980 tot de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoper over de koopsom een rente worden vergoedberekend naar 10% per jaar; 7. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de Gemeente Leeuwarden met ingang van de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht; 8. de akte van eigendomsoverdracht dient te worden verleden voor een te Leeu warden gevestigde notaris binnen 4 weken na de datum waarop dit besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland zal hebben verkregen. 9. de kosten van overdracht en levering komen voor rekening der Gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 536