Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het plangebied "Rengerspark" Bijlage no. 264. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Onlangs is een bouwplan ingediend voor de bouw van een manege in het plangebied "Rengerspark". Teneinde aan dit bouwplan medewerking te kunnen verlenen achten wij het gewenst, dat voor dit plangebied een voorbereidings besluit wordt genomen. Het toepassing van de zgn. anticipatieprocedure kan daarna een bouwvergunning worden verleend, mits Gedeputeerde Staten vooraf verklaard hebben geen bezwaar te hebben. Overigens verwachten wij, dat het ontwerp-bestemmingsplan voor dit plangebied overeenkomstig de planning van het meerjarenprogramma binnen een jaar ter visie kan worden gelegd. Onder mededeling, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor ten aanzien van dit plangebied een voorbereidingsbesluit te nemen door te besluiten over eenkomstig het bijgevoegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma W.3.G. Reumer Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 537